Förstudien Sång och röst för entreprenörskap

Syftet med förstudien Sång och röst för entreprenörskap har varit att hitta sätt att främja entreprenörskap och ta tillvara på tillväxtmöjligheter inom sång- och röstområdet. Förstudiens slutsats är att det behövs ett sammanhang där sång- och röstaktörer kan utöva, utveckla och utvidga verksamheten för att kunna arbeta innovativt och testa nya produkter, tjänster, evenemang eller kommunikation etc. mot marknad eller samarbetspartners.

Offentliga organisationer och institutioner, företag, föreningar, privatpersoner m.fl. behöver också kunna nå sång- och röstaktörer för att skapa samverkan, köpa tjänster, rekrytera etc. Andra behov är långsiktig samverkan med andra sång- och kulturaktörer samt med andra områden, kontinuerligt lärande, fortbildning och tillgång till kunskap, stöd av olika slag, synliggörande av området, dess aktörer, aktiviteter och goda exempel samt politisk förankring.

Detta kan ge fler evenemang och aktörer som drar nytta av småskaligheten, har en egen nisch och sticker ut och som får möjligheter att arbeta långsiktigt, vilket i sin tur gör det möjligt att locka nationell och internationell publik, engagera och bredda lokal publik samt bidra till att göra det attraktivt att bo och verka i Blekinge. Metoder kan vara att utveckla konsertformer där publik är medskapare i högre grad, ge fler olika målgrupper möjlighet att aktivt delta, ökad samverkan mellan proffs och amatörer, kultur och annat näringsliv samt mellan lokala aktörer och professionella utanför regionen.

Flera publika pilotaktiviteter och -evenemang är uppstartade och ett strategiskt ungdomsprojekt är redan igång. Dessutom är ansökningar för ett par större regionala strategiska och organisatoriska projekt, inlämnade. Inom dessa projekt och verksamheter kan grunden för ett långsiktigt sammanhang läggas. Utöver detta krävs ytterligare insatser för att inventera, kartlägga och engagera målgrupper och undersöka deras behov, synliggöra aktiviteter, goda exempel, forskning etc, skapa och utveckla varumärke samt etablera nätverk av privata, offentliga och ideella aktörer etc.

Slutrapport Sång och röst för entreprenörskap.

Projekttidjul 2016 - feb 2017
Min rollprojektledare
UppdragsgivareFöreningen Mellanslaget. Föreningens syfte är att främja kreativitet och idéutveckling inom t ex samhälle, kultur, turism, digitala medier och affärsutveckling.
FinansiärerLänsstyrelsen Blekinge