Landsbygdsutveckling Karlshamn

Blekinge Utvecklingscentrum genomförde ett större turismutvecklingsprojekt som skulle initiera och stötta samverkan mellan turistaktörer på landsbygden i Blekinge. Inom projektet genomfördes flera delprojekt på olika håll i Blekinge. Ett av dem samlade aktörer i Karlshamns landsbygd. Projektet utmynnade i bildande av den ekonomiska föreningen Skogssjöland.

Projekttid1997
Min rollprojektledning delprojekt Karlshamn
UppdragsgivareBlekinge Utvecklingscentrum (numera Coompanion)
FinansiärerEuropeiska socialfonden (mål 2), Arbetsförmedlingen m.fl.